Plana Gàidhlig - Gaelic Language Plan

Plana Gàidhlig

Tha sinn ag aithneachadh gu bheil a’ Ghàidhlig na pàirt bhunaiteach de dhualchas, fèin-aithne nàiseanta agus beatha chultarach na h-Alba. Tha sinn ag aontachadh ri amasan ro-innleachdail Plana Cànain Nàiseanta na Gàidhlig agus tha sinn air na structaran is iomairtean a chur air dòigh a tha a dhìth gus dèanamh cinnteach gum bi a’ Ghàidhlig seasmhach ann an Alba san àm ri teachd.

Tha sin ag aithneachadh gu bheil suidheachadh na Gàidhlig anabarrach cugallach agus ag aithneachadh ma tha Gàidhlig gu bhith air a h-ath-bheothachadh mar chànan beò ann an Alba, gu bheil feum air oidhirp cho-phàirteach aig an riaghaltas, na roinnean poblach is prìobhaideach, buidhnean coimhearsnachd agus luchd-labhairt fa leth gus:

  • Cuir ri inbhe na Gàidhlig.
  • Togail agus ionnsachadh na Gàidhlig adhartachadh.
  • Meudachadh air cleachdadh na Gàidhlig a bhrosnachadh.

Chaidh am plana Gàidhlig againn ullachadh fon fhrèam-obrach a chaidh a stèidheachadh le Achd na Gàidhlig (Alba) 2005. Tha e a’ cur an cèill mar a chleachdas sinn Gàidhlig san obair againn agus mar a nì sinn cleachdadh na Gàidhlig comasach nuair a bhios sinn a’ conaltradh ris a’ phoball is ris na prìomh chom-pàirtichean againn, agus mar a bhrosnaicheas agus a leasaicheas sinn a’ Ghàidhlig.

Gaelic Language Plan

We recognise that Gaelic is an integral part of Scotland’s heritage, national identity and cultural life. We are committed to the objectives set out in the National Gaelic Language Plan and have put in place the necessary structures and initiatives to ensure that Gaelic has a sustainable future in Scotland.

We recognise that the position of Gaelic is extremely fragile and if Gaelic is to be revitalised as a living language in Scotland, a concerted effort on the part of government, the public and private sectors, community organisations and individual speakers is required to:

  • Enhance the status of Gaelic.
  • promote the acquisition and learning of Gaelic.
  • encourage the increased use of Gaelic.

Our Gaelic Language Plan has been prepared within the framework of the Gaelic Language (Scotland) Act 2005. It sets out how we will use Gaelic in the operation of our functions, how we will enable the use of Gaelic when communicating with the public and key partners, and how we will promote and develop Gaelic.

Did you find what you were looking for?

Status message

Please note, this form is anonymous, we can't reply directly to your feedback. If you would like to report an issue, make a complaint or suggestion, please Contact Us.