Plana Gàidhlig - Gaelic Language Plan

Aig a' choinneamh aca air 17 Lùnastal 2016, dh'aontaich a' Chomhairle ris an dreachd Phlana Ghàidhlig 2016/2021 aig Comhairle Baile Obar Dheathain. Às deidh sin chaidh am plana aontachadh le Bòrd na Gàidhlig air 5 Dàmhair 2016. Gheibhear am pàipear le bhith a' leantainn nan ceanglaichean gu h-ìosal.

At its meeting on 17 August 2016, the Council agreed the draft Aberdeen City Council Gaelic Language Plan 2016/2021. The plan was subsequently approved by Bòrd na Gàidhlig on 5 October 2016. The document is available below.

Thèid aithisgean adhartais bhliadhnail na Comhairle mu bhith a' lìbhrigeadh nan gnìomhan a tha air an ainmeachadh sa Phlana fhoillseachadh an-seo.

The Council's annual progress reports on the delivery of the actions set out in the Plan will be published here.


Would you like to give feedback about the website?