Learn Gaelic in Aberdeen

Do you have an interest in Gaelic? Aberdeen Gaelic Club promotes Gaelic language and culture within Aberdeen City and Shire. The Club runs Gaelic events and welcomes Gaelic speakers or anyone with an interest in Gaelic.

Aberdeen Gaelic Club co-ordinates a programme of evening and weekend classes. These are offered across 4 levels, making sure there are opportunities for everyone to get involved. Download the document below for more information: 

A bheil ùidh agaibh anns a’ Ghàidhlig? Tha Club Gàidhlig Obar Dheathain a’ brosnachadh cànan na Gàidhlig agus a cultar ann am Baile agus Siorrachd Obar Dheathain. Tha an Club a’ cur air dòigh tachartasan Gàidhlig agus a’ cur fàilte air daoine aig a bheil a’ Ghàidhlig neo ùidh anns a’ Ghàidhlig.

Tha Club Gaidhlig Obar Dheathain a’ cur air dòigh clasaichean oidhche agus clasaichean deireadh-sheachdain. Tha na clasaichean againn aig gach ìre ‘s mar sin, tha cothroman gu leor ann.

See the Aberdeen Gaelic Club website 
See the Club Gàidhlig Obar Dheathain Facebook page
Email clubgaidhlig@googlemail.com


Would you like to give feedback about the website?