AR16 – NAKAZ EKSMISJI

Niniejszy dokument zawiera skrócone tłumaczenie pisma dotyczącego zaległości czynszowych, wydanego niedawno przez wynajmującego – Radę Miasta Aberdeen. 

Niniejsze pismo nawiązuje do ostatniego wezwania sądowego dotyczącego Pani/Pana najmu oraz informuje, że sędzia okręgowy wydał postanowienie zezwalające nam na przejęcie Pani/Pana domu w wyniku braku zapłaty czynszu. 

Punkt 1 wskazuje zaplanowaną datę Pani/Pana eksmisji oraz potwierdza, że urzędnicy sądowi otrzymali polecenie, aby rozpocząć proces eksmisji. 

Punkt 2 informuje, że zostanie Pani/Pan obciążona/obciążony kosztami prawnymi związanymi z postępowaniem sądowym.

Punkt 3 przedstawia zestawienie Pani/Pana zaległości oraz łączną kwotę, jaką należy zapłacić, jeśli chce Pani/Pan zatrzymać proces eksmisji i pozostać w swoim domu.

Punkt 4 wyjaśnia, że w razie niemożności zapłaty należy usunąć wszystkie rzeczy osobiste z nieruchomości przed terminem eksmisji, ponieważ żadne przedmioty nie będą przechowywane.

Punkt 5 zachęca Panią/Pana do jak najszybszego kontaktu z Kierownikiem zespołu ds. zadłużenia (Corporate Debt Team Leader) w celu omówienia Pani/Pana sytuacji oraz dostępnych dla Pani/Pana opcji. Dane kontaktowe zawarto w nagłówku pisma

Did you find what you were looking for?

Status message

Please note, this form is anonymous, we can't reply directly to your feedback. If you would like to report an issue, make a complaint or suggestion, please Contact Us.