How can we help you...

Plana GÓidhlig

Gaelic Language Plan


Aig a' choinneamh aca air 17 L¨nastal 2016, dh'aontaich a' Chomhairle ris an dreachd Phlana GhÓidhlig 2016/2021 aig Comhairle Baile Obar Dheathain. └s deidh sin chaidh am plana aontachadh le B˛rd na GÓidhlig air 5 DÓmhair 2016. Gheibhear am pÓipear le bhith a' leantainn nan ceanglaichean gu h-ýosal.

At its meeting on 17 August 2016, the Council agreed the draft Aberdeen City Council Gaelic Language Plan 2016/2021. The plan was subsequently approved by B˛rd na GÓidhlig on 5 October 2016. The document is available by following the links below.

ThŔid aithisgean adhartais bhliadhnail na Comhairle mu bhith a' lýbhrigeadh nan gnýomhan a tha air an ainmeachadh sa Phlana fhoillseachadh an-seo.

The Council's annual progress reports on the delivery of the actions set out in the Plan will be published here.

Related links

Gaelic Education
Gaelic in the Community